Privacy policy

DB VIDEO PRODUCTIONS, een Besloten Vennootschap opgericht onder Belgisch recht met zetel te Kontichsesteenweg 39, 2630 Aartselaar, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0463.556.169 hecht veel waarde aan uw privacy.
DB Video, MOTCHA en Webble-Up zijn handelsnamen van DB Video.
Met deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) informeren we u over welke gegevens we verwerken als u (als klant, leverancier of anderszins) onze websites https://motcha.be/ - https://dbvideo.tv -https://webble-up.com (de "Website") bezoekt en gebruikt, of anderszins contact met ons opneemt (bijvoorbeeld wanneer u een afspraak met ons maakt in verband met het gebruik van onze producten en diensten).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor DB VIDEO PRODUCTIONS als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. DB VIDEO PRODUCTIONS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door andere sites en bronnen die u via de Website zou kunnen bereiken en gebruiken. Wat betreft het gebruik door DB VIDEO PRODUCTIONS van cookies en vergelijkbare technologieën op de Website, verwijzen wij u door naar onze aparte cookieverklaring die u hier kan raadplegen.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via de Website of via de emailadressen vermeld op deze Website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring. .

Artikel 1 – Algemeen

DB VIDEO PRODUCTIONS leeft de toepasselijke regelgeving na, zoals met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (afgekort ”AVG” en beter bekend onder de Engelse afkorting "GDPR").

Artikel 2 – Persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Tijdens uw registratie en gebruik van de Website en/of wanneer u met ons contact opneemt, verwerkt DB VIDEO PRODUCTIONS de volgende persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden en op basis van de rechtsgronden uiteengezet hieronder:

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Persoonsgegevens

Het verzorgen en verbeteren van de Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden.

De gerechtvaardigde belangen van DB VIDEO PRODUCTIONS om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Zonder registratie: uw IP- adres, surfgedrag, zoektermen.

Het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Website.

De uitvoering van een overeenkomst die rechtstreeks werd aangegaan tussen u en DB VIDEO PRODUCTIONS.

Uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding).

Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties.

Uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam en e-mailadres.

Het plaatsen van cookies bij uw gebruik van de Website.Uw toestemming om dergelijke cookies te plaatsen (tenzij en voor zover het strikt noodzakelijke cookies betreft waarvoor wij uw toestemming niet nodig hebben).Cookies.
De levering en facturatie van door u bestelde producten.De uitvoering van een overeenkomst die werd aangegaan tussen u en DB Video (namelijk deze voor het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd).Uw contactpersoon, adresgegevens, e-mail adres, telefoon, BTW nummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
Het uitvoeren van een sollicitatieprocedure en het beoordelen van uw profiel.De noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigd belang is om uw sollicitatie te beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving en om onze administratie bij te houden. In geval van een positieve beoordeling en beslissing om u in dienst te nemen, zal DB VIDEO
PRODUCTIONS persoonsgegevens verwerken om de arbeidsovereenkomst of een ander soort overeenkomst met u voor te bereiden en te sluiten. Daarnaast kan DB Video uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de toepasselijke (arbeids)wet- en regelgeving, verzoeken van overheidsorganisaties rechtbanken en (potentiële) rechtsvorderingen uit oefenen en te verdedigen.
of om
te
Uw identificatiegegevens (naam, voornaam), contactgegevens (e-mail), CV en enige andere informatie die u ons zou meedelen via de Website als reactie op een openstaande vacature.
Het behandelen van uw verzoeken indien u ons contacteert via het contactformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de Website en/of een afspraak zou boeken met ons via de pagina “Boek een afspraak/gesprek”.De noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigd belang bij het opbouwen en onderhouden van een goede zakelijke relatie en het verstrekken van passende antwoorden op vragen.Naam, e-mail, onderneming.

Daarnaast mogen wij alle hierboven vermelde persoonsgegevens verwerken met als doel het evalueren of uitvoeren van een overname, fusie, splitsing, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, hetzij bij wijze overgang van (een gedeelte van) de onderneming, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens die in ons bezit zijn, deel uitmaken van de overgedragen activa. In dit geval is de rechtsgrond voor de verwerking de noodzakelijkheid voor het gerechtvaardigd belang van DB VIDEO PRODUCTIONS om de genoemde zakelijke transacties uit te voeren om onze bedrijfsstrategieën uit te voeren of ons bedrijf te laten groeien.

Bovendien mogen wij alle hierboven vermoede persoonsgegevens verwerken met als doel het beheer van geschillen. In dit geval is de rechtsgrond voor de verwerking de noodzakelijkheid voor het gerechtvaardigd belang van DB VIDEO PRODUCTIONS om zich in en buiten de rechtbank te verdedigen.

Wanneer we persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, tenzij in geval van een wettelijke verplichting daartoe. Indien u uw persoonsgegevens niet wenst te verstrekken begrijpt u dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt, dat uw vragen niet kunnen worden beantwoord en/of dat u geen overeenkomst met DB VIDEO PRODUCTIONS zal kunnen afsluiten.

Artikel 3 – Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DB VIDEO PRODUCTIONS, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien DB VIDEO PRODUCTIONS failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DB VIDEO PRODUCTIONS geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die redelijkerwijs toegang tot die gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van een of meer van de bovengenoemde doeleinden, waaronder:

  • Externe dienstverleners waarop DB VIDEO PRODUCTIONS beroep doet in het kader van haar activiteiten, in bijzonder het ter beschikking stellen van de Website: IT-dienstverleners, vertaalbureaus, beveiligingsbedrijven, marketingbureaus, onderaannemers;
  • De EMG group waarvan DB VIDEO PRODUCTIONS een onderdeel is.
  • Wetshandhaving en overheidsinstanties, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
  • Externe professionele adviseurs (bijvoorbeeld advocaten en professionele raadgevers van DB VIDEO PRODUCTIONS).

Waar deze derden optreden als verwerkers, zorgen wij voor de nodige contractuele waarborgen. Houd er rekening mee dat sommige partijen die uw persoonsgegevens ontvangen gevestigd kunnen zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt. Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan partijen die een passend niveau van gegevensbescherming hanteren (bijvoorbeeld wanneer de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven of door de zogenoemde modelcontractbepalingen van de EU op te nemen in de overeenkomst met de ontvanger en onder voorbehoud van een passende beoordeling voor doorgifte). U kunt contact met ons opnemen om een kopie te ontvangen van de passende waarborgen die van toepassing zijn op de overdracht van uw persoonsgegevens.

DB VIDEO PRODUCTIONS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Tenslotte is het mogelijk dat DB VIDEO PRODUCTIONS uw persoonsgegevens moet onthullen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. DB VIDEO PRODUCTIONS zal indien mogelijk u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u (rekening houdende met de toepasselijke wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen). Wij houden uw persoonsgegevens bij voor een periode van 5 jaar (tenzij dit wettelijk anders vereist is). Na die periode zullen uw gegevens verwijderd worden uit ons bestand.

Artikel 5 – Uw rechten

U beschikt over de een aantal rechten zoals hierna opgelijst en onder de voorwaarden gesteld door de AVG:

5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken, alsook het recht een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen (behoudens bepaalde uitzonderingen).
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens kosteloos te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van bezwaar:
U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang, om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Deze intrekking zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.
5.6. Uitoefening van uw rechten:
u kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@dbvideo.tv, per post naar DB VIDEO PRODUCTIONS – Kontichsesteenweg 39 – 2630 Aartselaar of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van voldoende informatie zodat wij redelijkerwijs uw identiteit kunnen verifiëren.
5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan.
Voor België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00. Meer informatie betreffende het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit kan u vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indi….
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – wijzigingen

DB VIDEO PRODUCTIONS behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te wijzigen onder meer om deze aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring treden in werking op het moment van publicatie. Wij raden u aan steeds de meest recente versie te raadplegen.

Versie 1.0 - 20/12/2022