Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing op en maken een integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten door BV DB Video Productions (hierna ‘DB Video’ - website: dbvideo.group – e-mailadres: info@dbvideo.tv) evenals op alle offertes en door DB Video aangegane verbintenissen. De vennootschapsgegevens van DB Video zijn de volgende:

BV DB Video Productions
Kontichsesteenweg 39 2630 Aartselaar
BE 0463.556.169
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

DB Video, MOTCHA en Webble-Up zijn handelsnamen van DB Video.
De klant verzaakt volledig aan de toepassing van zijn mogelijke algemene voorwaarden. De eventuele tussen de klant en DB Video overeengekomen bijzondere voorwaarden hebben voorrang op deze algemene voorwaarden voor zover zij daarmee strijdig zouden zijn.

1.2. De door DB Video aangeboden prestaties bestaan uit de verhuur aan de klant van materiaal, de verhuur aan de klant van studio's of andere ruimte, de terbeschikkingstelling van de diensten van technici (en andere professionelen) of een combinatie hiervan.

Artikel 2. Offertes

2.1. De klant is ertoe gehouden uit eigen beweging aan DB Video alle informatie te bezorgen die haar moet toelaten een accurate inschatting te maken van de vereiste goederen of diensten, de prijs en het risico. Dit omvat in ieder geval (doch zonder limitatief te zijn) een omschrijving van het project, het bijzondere gebruik van de goederen (bijvoorbeeld gebruik voor wedstrijden, tijdens een betoging of in oorlogsgebied, bevestiging aan de buitenkant van een auto, helikopter, vliegtuig of boot of gebruik bij mogelijk extreme weersomstandigheden) en de duur evenals de landen en locaties waarin de goederen of diensten zullen worden gebruikt of ingezet.

2.2. De door DB Video opgestelde offertes zijn, tenzij anders aangegeven, vijftien kalenderdagen geldig.

2.3. Tenzij anders overeengekomen, omvatten de door DB Video te leveren prestaties niet het laden, transporteren en lossen van apparatuur.

Artikel 3. Informatieverschaffing

3.1. Onverminderd artikel 2.1 is de klant ertoe gehouden om DB Video uiterlijk één week voor de aanvang van de overeenkomst minstens de volgende informatie te bezorgen:

 • Alle aspecten van de productie die verband houden met de inhoud;
 • De volledige planning, het verloop van de productie, het script, de starttijd en de geplande eindtijd;
 • Het aantal deelnemers bij huur van de studio of andere ruimten;
 • Organisatie van de catering;
 • Alle diensten door derden;
 • Een technische fiche (met inbegrip van een grondplan en technische tekening), meer bepaald wanneer de klant een beroep doet op een voor het decor, de verlichting, het geluid en dergelijke meer;
 • Tijd en plaats van levering van niet van DB Video gehuurde goederen bij huur van de studio of andere ruimten;
 • Het beoogde gebruik van ballonnen, rook, kaarsen, vuurwerk of andere goederen of technieken die een bijzonder risico creëren of kunnen creëren bij huur van de studio of andere ruimten;
 • Een veiligheidsplan, indien van toepassing.

3.2. Onverminderd enige andere rechten heeft DB Video het recht om haar prestaties te schorsen indien de klant de in dit artikel voorgeschreven informatie niet of niet tijdig aan DB Video heeft bezorgd of indien blijkt dat deze niet volledig of correct is.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. De door DB Video vermelde prijzen zijn steeds uitgezonderd BTW en eventuele verzekering.

DB Video heeft het recht om de prijs van de offerte en de overeengekomen prijs eenzijdig te wijzingen indien de door de klant bezorgde informatie niet volledig of niet correct blijkt te zijn of in geval van een niet aan DB Video toerekenbare, onvoorzienbare verandering van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwarend maakt of zou maken.

De prijzen worden steeds berekend per kalenderdag, waarbij de eerste dag en de laatste dag als volledige kalenderdagen worden gerekend.

4.2. DB Video heeft het recht om voorschotten te vragen of om tussentijdse facturen op te stellen, waarvan zij het tijdstip en de frequentie bepaalt.

Alle facturen zijn, tenzij anders aangegeven door DB Video, betaalbaar op het adres en/of het bankrekeningnummer vermeld op die factuur en dit uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum. Iedere factuur of ieder bedrag meer algemeen dat niet tijdig aan DB Video is betaald, geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een interest van 8% per jaar evenals een aan DB Video verschuldigde vergoeding van 10% van het betrokken bedrag (met een minimum van 1.000 EUR), onverminderd het recht van DB Video om een beroep te doen op andere of bijkomende rechten die haar krachtens de wet of de overeenkomst toekomen.
Indien een aan DB Video verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum aan DB Video is betaald, heeft DB Video bovendien het recht om (onverminderd enige andere rechten die zij heeft) alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar te stellen.

4.3. In geval van betwisting horen facturen uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden geprotesteerd. Iedere eventuele latere betwisting is laattijdig.

Het indienen van een klacht geeft de klant in geen geval het recht om de betaling van het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk te schorsen.

Artikel 5. Verhuur van materiaal

5.1. De gehuurde goederen worden aangerekend per kalenderdag (24 uur), waarbij de eerste dag (ophalen) en de laatste dag (terugbrengen) als een volledige kalenderdag worden beschouwd. De klant kan zich nooit beroepen op stilzwijgende verlenging.

De goederen worden, tenzij anders overeengekomen, op de eerste dag van de huur om 9.00 u ‘s morgens opgehaald in de gebouwen van DB Video en worden naar daar teruggebracht vóór 9.00 u ‘s morgens op de dag na de laatste dag. De klant is daarbij verantwoordelijk voor het transport van de goederen van en naar de gebouwen van DB Video, met inbegrip van het laden en lossen.

5.2. De klant wordt geacht de gehuurde goederen in perfecte staat te hebben ontvangen. De klant is vrij om te controleren of de goederen volledig zijn, correct werken en voldoen aan de vereisten alvorens deze in ontvangst te nemen. De klant kan tevens vragen dat DB Video de goederen voorafgaand laat testen door een technicus van DB Video.

Afhaling of ontvangst door of namens de klant wordt beschouwd als aanvaarding van de perfecte staat van de goederen. DB Video kan de klant vragen om bij de afhaling van de goederen een leveringsnota (of vergelijkbaar document) te ondertekenen.

5.3. De klant is ertoe gehouden de gehuurde goederen te gebruiken zoals een voorzichtige en redelijke professioneel. De klant wordt geacht zich bewust te zijn van de waarde van de goederen en van de manier waarop daarmee moet worden omgegaan. Hij neemt eveneens de richtlijnen uitgevaardigd door DB Video evenals de voorschriften uit de handleiding van de goederen in acht.

5.4. De klant is ertoe gehouden de gehuurde goederen op het einde van de overeengekomen duur terug aan DB Video te bezorgen in dezelfde staat als waarin deze zich bevonden bij de ophaling.

De ontvangst door DB Video bij terugbrenging houdt geen aanvaarding in en sluit een eventuele vordering van DB Video ten aanzien van de klant niet uit.

Artikel 6. Verhuur van studioruimte

6.1. De gehuurde studio's en eventuele andere ruimten worden aangerekend per kalenderdag (24 uur), waarbij de eerste dag (terbeschikkingstelling aan de klant) en de laatste dag (terug terbeschikkingstelling aan DB Video) als een volledige kalenderdag worden beschouwd. De klant kan zich nooit beroepen op stilzwijgende verlenging.

De huur van studio's en eventuele andere ruimten gaat steeds verplicht gepaard met de diensten van één of meerdere technici in dienst van DB Video.

6.2. De klant wordt geacht de studio's en eventuele andere ruimten in perfecte staat te hebben ontvangen. De klant is vrij om de studio's en eventuele andere ruimten te controleren alvorens deze in ontvangst te nemen. Ingebruikname door of namens de klant wordt beschouwd als aanvaarding van de perfecte staat van de studio's en eventuele andere ruimten. DB Video kan de klant vragen om bij de ingebruikname een leveringsnota (of vergelijkbaar document) te ondertekenen.

6.3. De klant is ertoe gehouden de studio's en eventuele andere ruimten te gebruiken zoals een voorzichtige en redelijke professioneel. De klant wordt geacht zich bewust te zijn van de waarde van de studio's en eventuele andere ruimten, met inbegrip van de apparatuur en andere goederen die zich daar bevinden, en van de manier waarop daarmee moet worden omgegaan. Hij neemt tevens de richtlijnen uitgevaardigd door DB Video evenals de voorschriften uit de handleiding van de beschikbare goederen in acht.

De klant is er tijdens de duur van de overeenkomst meer specifiek toe gehouden in ieder geval en onverminderd enige andere door DB Video uitgevaardigde richtlijnen de volgende verplichtingen in acht te nemen:

 • De klant is verantwoordelijk voor de catering ter plaatse. Die mag alleen opgesteld worden in de receptieruimte naast de studio en de werknemers, vertegenwoordigers of aangestelden van de klant of andere door de klant betrokken personen mogen nooit in de studio koken.
  Op vraag van de klant kan DB Video in catering voorzien op voorwaarde dat de bestelling minstens twee dagen op voorhand wordt doorgegeven aan de projectverantwoordelijk van DB Video. Koffie, thee en water zijn gratis. Er is drank tegen betaling beschikbaar. Indien er geen catering door de klant is voorzien, brengt de klant DB Video hiervan op de hoogte. In dat geval heeft DB Video het recht om een vergoeding van 25 EUR per maaltijd voor de werknemers of aangestelden van DB Video die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst aan de klant aan te rekenen.
 • Toegangsdeuren, nooduitgangen, gangen, trappen, brandblussers en brandslangen moeten steeds vrij toegankelijk zijn. Deuren met een deurpomp mogen niet in open toestand geblokkeerd worden. De klant mag nooit op eigen initiatief ventielen openen of sluiten, apparatuur bedienen, schakelaars bedienen of instellingen veranderen. Werken door of in opdracht van de klant aan bestaande voorzieningen zoals elektriciteit, riolering of gasleidingen zijn verboden.
 • De huurder heeft enkel toegang tot de gehuurde ruimten. De huur omvat het gebruik van de ruimte naast de studio evenals het verbruik van water en elektriciteit. Alle andere ruimten, goederen of diensten worden geacht extra te zijn en kunnen indien beschikbaar tegen betaling bijkomend gebruikt worden.
  Parkeren, laden en lossen is enkel toegelaten in de daartoe bestemde vakken. Vóór aanvang van de productie moet er een hijsplan worden ingediend. Het is verboden om met een voertuig in de studio te rijden.
 • De klant is verantwoordelijk voor de deelnemers van de productie. Open vuur, lassen, roken of slijpen zijn verboden evenals het gebruik van drugs of alcohol. De klant ziet erop toe dat werknemers, vertegenwoordigers of aangestelden van de klant of andere door de klant betrokken personen nuchter zijn.
  DB Video heeft het recht om personen die zich niet aan de relevante richtlijnen houden of de veiligheid van anderen in gevaar brengen of kunnen brengen de toegang te ontzeggen of te verwijderen.
 • Om veiligheidsredenen is het gebouw onderverdeeld in verschillende zones, die toegankelijk zijn met een badge. Voor iedere verloren of niet-teruggebrachte badge kan DB Video een vergoeding van 25 EUR aanrekenen.
 • De klant verwijdert alle afval uit de gehuurde studio's en andere ruimten evenals uit de buitenzones. Het is verboden om verfrollen of -borstels te reinigen in de gootstenen en om water te nemen van de brandslangen.

6.4. De klant heeft niet het recht om de studio's de studio's en eventuele andere ruimten onder te verhuren aan of anderszins ter beschikking te stellen van derden.

6.5. Onze studiogebouwen zijn geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en dit tijdens de kantooruren (zijnde van 8.00 u tot 18.00 u).

In overleg met DB Video kan DB Video deze buiten deze uren of tijdens het weekend dan wel op wettelijke feestdagen openen. In dat geval heeft DB Video het recht om voor de diensten van technici (en andere professionelen) op deze tijdstippen of tijdens deze periode bijkomende kosten aan te rekenen.

6.6. Om de veiligheid te garanderen, zijn in en rond het gebouw beveiligingscamera’s geïnstalleerd die 24/7 actief zijn. Het gebouw is bovendien ook uitgerust met een alarmsysteem.

In het gebouw is verder een EHBO-koffer aanwezig. Voor producties met meer dan 500 deelnemers moet de organisator een post van het Rode Kruis huren, een lijst maken van belangrijke telefoonnummers en de noodnummers ophangen aan de ingang. Als de klant een vals brandalarm laat afgaan, kan er een vergoeding van 500 EUR worden aangerekend.

Geen enkele oppervlakte mag geverfd, afgeplakt of bedekt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DB Video. Het is de klant evenmin toegelaten om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DB Video borden of andere aanduidingen op de wanden en deuren te plakken of aan te brengen.

6.7. De klant is ertoe gehouden gehuurde studio's en eventuele andere ruimten op het einde van de overeengekomen duur terug aan DB Video ter beschikking te stellen in dezelfde staat als waarin deze zich bevonden bij de ingebruikname. Dit omvat dat de klant alle goederen terug op de daarvoor voorziene plaats opbergt of plaatst en dat de gehuurde studio's en andere ruimte op het einde zich in bezemschone staat bevinden. DB Video poetst nadien met water.

DB Video heeft het recht om een vergoeding aan te rekenen indien de klant de gehuurde studio's en eventuele andere ruimten niet conform of niet tijdig terug ter beschikking heeft gesteld van DB Video. Dit is eveneens het geval indien de klant op het einde van de overeengekomen duur goederen in de gehuurde studio's en eventuele andere ruimten heeft achtergelaten die niet aan DB Video toebehoren.

De ontvangst door DB Video bij het terug ter beschikking stellen houdt geen aanvaarding in en sluit een eventuele vordering van DB Video ten aanzien van de klant niet uit.

Artikel 7. Diensten van technici

7.1. De diensten van een technicus worden aangerekend per volledige kalenderdag dan wel halve kalenderdag. Een volledige kalenderdag kan (met inbegrip van vervoer en pauzes) hoogstens tien aaneensluitende uren omvatten, terwijl een halve dag bestaat uit maximum vijf uur. Het aangerekende tijdsblok wordt, tenzij anders overeengekomen, gerekend vanaf het vertrek van de technicus vanaf de gebouwen van DB Video tot diens terugkeer daar. De klant kan zich nooit beroepen op stilzwijgende verlenging.
De diensten van een technicus kunnen enkel, tenzij anders overeengekomen, worden uitgevoerd tussen 6.00 u en 23.00 u en kunnen. Overuren of nachtelijke werkuren worden extra in rekening gebracht. De klant is verantwoordelijk voor de catering van de crew tijdens de productie, indien dit niet voorzien is, zullen wij 15€ aanrekenen voor een koude maaltijd en 25€ voor een warme maaltijd.

7.2. DB Video heeft het recht om vervoerskosten van de technicus evenals bijkomende kosten (waaronder doch niet beperkt tot parking, vrachtvervoer, maaltijden, drank en hotel) aan de klant door te rekenen. Dergelijke kosten worden verhoogd met 15% om de administratiekosten te dekken.

7.3. De klant erkent en aanvaardt dat hij de technicus onder geen beding persoonlijk aansprakelijk kan stellen. De klant erkent en aanvaardt eveneens dat de technicus steeds het recht heeft om in het belang van de kwaliteit van de te leveren diensten zijn activiteiten tijdelijk schorst.

7.4. Indien de klant zelf in te gebruiken goederen voorziet, kan DB Video niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit of de staat van die goederen.

Artikel 8. Eigendom van DB Video

8.1. De door DB Video verhuurde of op welke wijze ook ter beschikking gestelde goederen blijven te allen tijde eigendom van DB Video. De klant aanvaardt dat hij niet over het recht beschikt om deze goederen door te verhuren, te ontlenen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.2. In geval de overeenkomst betrekking heeft op de overdracht van goederen of rechten door DB Video aan de klant blijven de betrokken goederen of rechten in hun totaliteit eigendom van DB Video totdat alle aan DB Video verschuldigde bedragen betaald zijn. DB Video is gerechtigd de kosten verbonden aan de eventuele inschrijving, wijziging of verwijdering van dit eigendomsvoorbehoud in het Belgisch Pandregister of enige andere gelijkaardige formaliteit door te rekenen aan de klant.

Artikel 9. Verzekering

9.1. De klant is ertoe gehouden voor aanvang van de huur van de goederen een verzekering te nemen die minstens het risico van schade, verlies en diefstal van de goederen voor hun vervangingswaarde dekt voor de volledige duur van de huur en dit voor België en alle landen waarin de goederen door of via de klant gebruikt zullen worden. De verzekering hoort te voorzien in een eigen risico van 20% van het totale schadebedrag met een minimum van 1.500 EUR (exclusief BTW).

De klant hoort aan DB Video vóór aanvang van de huur van de goederen te bevestigen een dergelijke verzekering te hebben aangegaan. DB Video heeft het recht om desgewenst een kopie van de polis te ontvangen.

9.2. Indien de klant geen dergelijke verzekering is aangegaan of DB Video hiervan niet heeft geïnformeerd, heeft DB Video het recht om een premie in rekening te brengen gelijk aan 8% van prijs om de goederen te verzekeren. De door DB Video op die manier aangegane verzekering beperkt op geen enkele manier de verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant.

In dat geval zijn de goederen verzekerd tegen het risico van verlies of schade als rechtstreeks gevolg van vuur, water of een andere oorzaak, met uitzondering van: (i) diefstal, fraude, misbruik van vertrouwen of een ander misdrijf, (ii) diefstal uit een voertuig overdag of ‘s nachts, ongeacht waar het voertuig geparkeerd is, (iii) diefstal tijdens het laden en lossen, (iv) schade aan accessoires, (v) oorlog en burgerlijke opstand, (vi) nalatigheid uit hoofde van de huurder, (vii) schade aan het optische element door laserstralen of dergelijke, en (viii) schade aan lcd- of plasmaschermen. Deze verzekering dekt enkel schade of verlies in België en in de lidstaten van de Europese Unie. Het volgende is uitgesloten van de verzekeringsdekking: filters, kabels en flightcases alsook winstderving en schade veroorzaakt aan de productie of aan een van de onderaannemers als gevolg van een ongeval of defect tijdens de huur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van DB Video

10.1. DB Video is ten aanzien van de klant enkel aansprakelijk voor haar opzet, voor haar zware fout en, behoudens in geval van overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de door de klant bestelde diensten of goederen.

10.2. DB Video is onder geen beding verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de goederen of diensten.

10.3. DB Video is niet aansprakelijk voor mogelijke indirecte schade (zoals onder meer eventuele gederfde winst, productieverlies of administratieve kosten).

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de klant

11.1. De klant draagt vanaf het ogenblik van huur het volledige risico van verlies (met inbegrip van diefstal) of beschadiging van welke aard ook van de goederen.

De klant verbindt zich ertoe om DB Video onverwijld op de hoogte te brengen van eventueel verlies (met inbegrip van diefstal) of schade van welke aard ook. Op verzoek van DB Video is de klant ertoe gehouden om op zijn kosten hierover een schriftelijke verklaring op te maken of voor zover het over een misdrijf zou kunnen gaan aangifte te doen bij de politie.

De klant aanvaardt dat voor ontbrekende of beschadigde ondergeschikte en doorgaans in groter aantal gebruikte goederen, zoals kabels en accessoires, in ieder geval de prijs van nieuwe kan worden aangerekend.

11.2. De klant gaat ermee akkoord om geen wijzigingen of herstellingen aan de gehuurde goederen uit te voeren. De huurder mag de identificatie van de goederen (serienummers, merk, type goederen en identificatie van de eigenaar van de goederen) op geen enkele manier (stickers, verf, graveren, ...) verwijderen of verbergen.

11.3. De klant staat ervoor in dat aan alle wettelijke vereisten tijdig en volledig op zijn kosten is voldaan, waaronder doch niet beperkt tot het eventueel bekomen van een ATA-carnet.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. DB Video behoudt alle (intellectuele eigendoms-)rechten op het door haar geleverde werk respectievelijk op het werk dat door haar werknemers en/of freelancers wordt verricht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op verzoek van de klant kan er op voorhand een prijsopgave per kopie worden meegedeeld of een licentievergoeding worden overeengekomen.

12.2. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen (en het betalen) van alle nodige rechten die naar aanleiding van een productie vereist zijn (met inbegrip van licenties van Unisono). De klant dient tevens te allen tijde in het bezit te zijn en te blijven van alle toestemmingen, goedkeuringen, gebruiksrechten en licenties die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de diensten door DB Video.

12.3. De klant aanvaardt de verplichting om DB Video en haar werknemers en aangestelden te allen tijde integraal te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot een inbreuk of beweerde inbreuk op enig (intellectueel) eigendomsrecht van die derde in het kader van de dienstverlening door DB Video.

12.4. De klant geeft DB Video het recht en de onbeperkte toelating om foto’s, audio- en audiovisuele opnames te maken tijdens een productie en deze te gebruiken en publiceren in alle mogelijke vormen voor marketingdoeleinden zowel in online als offline media, nu of in de toekomst gekend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Productie en duplicatie van opnames

13.1. De opnames worden standaard 6 maanden bijhouden en ze worden daarna enkel gearchiveerd op verzoek van de klant, dit tegen betaling voor een periodes van één jaar. De opnames worden op LTO tape gezet en worden bewaard in de archieven te Aartselaar. Er is geen 2de back-up locatie. Bij geval van brand, of stormschade of overmacht is DB Video niet aansprakelijk voor eventueel verlies van dit beeldmateriaal.

13.2. De klant is volledig verantwoordelijk voor de door hem geleverde opnames of beelden. De klant is eveneens volledig verantwoordelijk voor het eindproduct en de inhoud van de opnames. Na het bekijken van de opnames kan de klant DB Video niet langer aansprakelijk houden voor enige spelfouten of bewerkingsfouten.

13.3. Indien DB Video instaat voor of gelast wordt met het kopiëren van opnames is DB Video slechts verantwoordelijk voor de originele opnames en kopieën tijdens het kopiëren en tot 24 uur daarna. Na die periode kan DB Video niet meer aansprakelijk gesteld worden voor verlies (met inbegrip van diefstal) of beschadiging van de originelen of de kopieën.
De klant kan de bestandsdragers voor het kopiëren zelf voorzien. Deze moeten in goede staat bevinden. DB Video heeft het recht om de door de klant te voorziene bestandsdragers te weigeren indien deze niet conform zijn.

13.4. Beelden die een begin- en eindgeneriek bevatten, moeten zowel de namen en functies van de technici van of ingeschakeld door DB Video vermelden evenals de naam van DB Video zelf.

13.5. DB Video heeft recht om een kopie van de 'rushes' (nog niet bewerkte of gemonteerde opnames) of eindproducten te gebruiken voor een demofilm voor DB Video. DB Video zal de 'rushes' of eindproducten enkel gebruiken voor een dergelijke demofilm en, tenzij mits akkoord van de klant, niet commercialiseren.

Artikel 14. Beëindiging

14.1. DB Video heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in de volgende gevallen:

 • Een ernstige wanprestatie door de klant aan diens verplichtingen onder de overeenkomst;
 • Het faillissement of de ontbinding (vrijwillig of gerechtelijk) van de klant;
 • Wanneer de klant de op grond van artikel 2.1 of artikel 3.1 aan DB Video te bezorgen informatie niet, niet collect of volledig heeft bezorgd;
 • Indien de klant de gehuurde goederen zonder toestemming van DB Video verhuurt of op een andere manier ter beschikking stelt van een derde of deze heeft ontleend, verpand of op enige andere wijze bezwaard;
 • Indien door een derde uitvoerend of bewarend beslag wordt gelegd op de door DB Video aan de klant verhuurde of ter beschikking gestelde goederen.

DB Video geniet eveneens het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer het duidelijk is dat de klant, na te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, zijn verbintenissen niet tijdig zal nakomen en dat de gevolgen van die niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor DB Video.
In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is de klant, onverminderd enige andere rechten waarop DB Video zich kan beroepen, de overeengekomen prijs volledig verschuldigd evenals een schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs. Deze bedragen worden onmiddellijk opeisbaar.

14.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden ook is de klant ertoe gehouden alle door DB Video verhuurde of op welke wijze ook ter beschikking gestelde goederen en studio's (of andere ruimten) onmiddellijk op eigen kosten terug aan DB Video te bezorgen.

14.3. De klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen vooraleer DB Video de op haar rusten essentiële verbintenissen onder de overeenkomst moet nakomen en dit mits betaling van een opzeggingsvergoeding aan DB Video. Die opzeggingsvergoeding bedraagt 15% van de overeengekomen prijs (hoofdsom zonder eventuele BTW) indien de opzegging zeven dagen of meer op voorhand plaatsvindt, 25% indien de opzegging minder dan zeven dagen op voorhand geschiedt en 50% indien de opzegging minder dan drie dagen op voorhand gebeurt.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

DB Video en de klant verbinden er zich ten aanzien van elkaar toe alle informatie die zij in het kader van het opmaken van een offerte dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst uitwisselen als vertrouwelijk te behandelen. Dit bevat onder meer doch is niet beperkt tot financiële informatie en technische knowhow.
De vertrouwelijkheid houdt in dat geen van de partijen de vertrouwelijke informatie op enige wijze kan of mag gebruiken en deze evenmin mag meedelen aan enige derde, behalve:

 • met het oog op de uitvoering van de offerte of overeenkomst;
 • in de hypothese waarin een partij wettelijk, reglementair of op basis van beslissing van een rechterlijke of anderszins bevoegde instantie verplicht is (met inbegrip van de situatie waarbij de commissaris van de partijen hierom verzoekt);
 • mits voorafgaande en geschreven toestemming van de andere partij; of
 • in het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). In geval van eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen (België) bevoegd.

Versie 1.0 - 20/12/2022